Türkiye Üniversite Sporları Federasyonu 05 Kasım 2021 günü yapılan 5. Olağan Genel Kurulu ve 7. Mali Genel Kurulu Toplantı Tutanağı

- Gündemin birinci maddesine göre; delegelerin kayıt işlemleri sonucunda toplam 159 kişinin delege olarak katıldığı tespit edilmiş olup, gerekli çoğunluk sağlandığından toplantıya geçildi.

- Gündemin ikinci maddesine geçildi. Genel kurulun açılışı Yönetim Kurulu Üyesi Prof.Dr. Hürmüz KOÇ tarafından yapılarak ardından saygı duruşu ve İstiklal Marşı söylendi.

- Gündemin üçüncü maddesine göre;  Genel Kurul divan başkanlığı için önerge istendi. Önerge genel kurul üyelerinin onayına sunuldu. Verilen önerge oy birliği ile kabul edildi. Divan Başkanlığa Prof.Dr.Fikret SOYER, Başkan yardımcılığı’na Prof.Dr. Mehmet GÜÇLÜ, yazman üyeliklere Prof.Dr. Bilgehan BAYDİL ve Prof.Dr. İsmail GÖKHAN oy birliği ile seçildiler (Ek-1).

 - Gündemin dördüncü maddesine geçildi. Gündem maddelerinin tamamı okundu ve görüşülmesine geçildi. Yapılan oylama sonucunda oy birliği ile gündem kabul edildi.

   - Gündemin beşinci maddesine geçildi. Genel Kurul üyelerinden, Başkanlık divanına “Genel Kurul Toplantı Tutanaklarını” imzalama yetkisi istendi. Yapılan oylama sonucunda oy birliği ile kabul edildi.

     Divana iki önerge verildi. 1 inci önergede bahisle, 1997 yılından günümüze kadar kesintisiz olarak başkanlık görevini yürüten Prof.Dr. Kemal TAMER’e onursal başkanlık, yine kesintisiz olarak yönetim kurulu üyeliği yapan Prof.Dr. Atilla PULUR’a onursal kurul üyeliği verilmesi Genel Kurula sunuldu. Oy birliği ile kabul edildi.

            2 nci önergede; Federasyonumuz hizmet ve faaliyetlerinin etkinliğinin arttırılması, üst düzeyde temsil kabiliyetinin geliştirilmesi, ilgili devlet kurumlarıyla koordinasyonun sağlanması amacıyla "Rektörler Danışma Kurulu" oluşturulmasını, Federasyonumuz Ana Statüsüne 20 nci maddeden sonra gelmek üzere ayrı bir madde olarak eklenmesini, görev yetki ve sorumlulukları ile çalışma esas ve usullerinin yönetim kurulu tarafından hazırlanan talimatla belirlenmesini ve Resmi Gazete'de yayımlanması için Spor Hizmetleri Genel Müdürlüğüne gönderilmesini ve olası hataları giderme hususunda Yönetim Kuruluna redaksiyon yetkisi verilmesi Genel Kurulun onayına sunuldu. Oy birliği ile kabul edildi.

 - Gündemin altıncı maddesine geçildi. Gençlik ve Spor Bakanlığınca, Federasyon Genel Kurullarının ertelenmesi nedeniyle yapılamayan Federasyonumuz Genel Kurullarının, TÜSF Yönetim Kurulunca kabul edilen 2021 yılı bütçesinin onaylanarak ibrası Genel Kurula sunuldu. Lehte ve aleyhte görüşler soruldu. Genel Kurulun oyuna sunuldu ve oy birliği ile kabul edildi.

 - Gündemin yedinci maddesine geçildi. Federasyonun;

 01.09.2018 – 31.08.2021 dönem faaliyet raporu, Federasyon Başkanı Prof.Dr. Kemal TAMER tarafından okundu. Lehte ve aleyhte görüş soruldu, oylamaya sunuldu ve Yönetim Kurulu hesap ve faaliyetleri oy birliği ile kabul edildi.

 - Gündemin sekizinci maddesine geçildi. Federasyonun; 01.09.2018 – 31.08.2021 dönemi Denetim Kurulu raporu Önerge verilerek Denetim Kurulu faaliyet raporunun Spor Hizmetleri Genel Müdürlüğü ve Federasyonun web sayfalarında ilan edildiği, ayrıca üyelere dağıtılan kitapçıklardan bilgi edinildiği, raporun okunmasının bir tekrardan ibaret olacağı nedeniyle lehte ve aleyhte görüşün olup olmadığının sorulması ve oylamaya sunulması yönündeki önergeyi oylarınıza sunuldu. Önerge oy birliği Denetim Kurulu Üyesi Battal YILMAZ tarafından özet rapor okundu. Lehte ve aleyhte görüş soruldu, oylamaya sunuldu ve bahse konu dönemler Denetim Kurulu raporu oy birliği kabul edildi.

- Gündemin dokuzuncu maddesine geçildi. Federasyonumuzun 2022 - 2023 yılları (2 yıllık) tahmini bütçesi ile faaliyet programlarının onaylanması ve gerektiğinde bütçe harcama kalemleri   arasında   değişiklik   yapma   konusunda   Yönetim   Kuruluna   yetki   verilmesi  ve

 

oylanması, Genel kurula sunuldu, Lehte ve aleyhte görüşler soruldu. Genel Kurulun oyuna sunuldu ve oy birliği ile kabul edildi.

 

- Gündemin onuncu maddesine geçildi. Uluslararası federasyonlara karşı mali taahhütlerde bulunmak için Yönetim Kuruluna yetki verilmesi genel kurula sunuldu, Lehte ve aleyhte görüşler soruldu. Genel Kurulun oyuna sunuldu ve oy birliği ile kabul edildi.

- Gündemin onbirinci maddesine geçildi. Spor dalının gelişmesi ve gelir getirici faaliyet ve organizasyonlar yapılması amacıyla iktisadi işletme kurulması için yönetim kuruluna yetki verilmesi, genel kurula sunuldu, lehte ve aleyhte görüşler soruldu. Genel Kurulun oyuna sunuldu ve oy birliği ile kabul edildi.

 

- Gündemin onikinci maddesine geçildi. Federasyon için ihtiyaç duyulan talimatların hazırlanması konusunda Yönetim Kuruluna yetki verilmesi, genel kurula sunuldu. Lehte ve aleyhte görüşler soruldu ve madde oy birliği ile kabul edildi.

 

- Gündemin onüçüncü maddesine geçildi. Federasyon faaliyetleri ile ilgili olarak taşınmaz mal alımı, satımı ve kiralaması yapmak, tesisleri işletmek, işlettirmek, faaliyetlerin yapılabilmesi için her türlü araç, gereç, malzeme ve benzeri ihtiyaçlarını sağlamak konusunda yönetim kuruluna yetki verilmesi, genel kurula sunuldu. Lehte ve aleyhte görüşler soruldu. Genel Kurulun oyuna sunuldu ve oy birliği ile kabul edildi.

 

- Gündemin ondördüncü maddesine geçildi. TÜSF Ana Statüsü değişiklik maddelerinin görüşülmesine geçildi.  Ana Statü değişikliği için 1 adet önerge verildi.

 

Önergede bahisle; Federasyonumuz Ana Statüsünün Genel Kurul başlıklı 7 nci Maddesi 2 nci fıkrasında geçen genel kurul üyelerinin oluşumuna atıfla; (c) bendi "Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi Başkanlığınca belirlenecek en fazla iki kurul üyesi ile temsil edilir" denmektedir. Ancak, Bağımsız Spor Federasyonlarının Çalışma Usul ve Esasları Hakkındaki Yönetmeliğin yine Genel Kurul başlıklı 8 inci Maddesi 2 nci fıkrasında, genel kurul üye sayısının tespitinde (b) fıkrasında geçen "Olimpik spor dallarında" oy kullanmak üzere Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi Başkanlığınca belirlenecek en fazla iki kurul üyesi" denmektedir. Metinde geçen "Olimpik spor dalları" ibaresi, Uluslararası Olimpiyat Komitesi tarafından düzenlenecek olimpiyat oyunlarında, müsabakasının veya yarışmasının yapılmasını uygun gördüğü ve branş federasyonlarının çatısı altında bulunan spor dallarını ifade etmektedir. Söz konusu ibare, Federasyonumuz tarafından ülkemizde mevcut spor dallarının geliştirilmesi ve yaygınlaştırılması için çoklu branşta (60) faaliyet yürüten ve sadece üniversiteli öğrencilere her yıl belirlenen yaş aralığında spor organizasyonları düzenleyen Federasyonumuz yapısına uygun olmadığından, Federasyonumuz "olimpik spor dalı" kategorisine girmemektedir.

 

Buna göre; Hukuk düzeni, altlık - üstlük ilişkisi, her norm’un geçerliliğini bir üst hukuk normundan alması ilkesi ve normlar hiyerarşisi bakımından, Federasyonumuz Ana Statüsünün, Bağımsız Spor Federasyonlarının Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmeliğe uyumlu olması yerinde olacaktır.

 

Yine, Federasyonumuz Ana Statüsünün Genel Kurul başlıklı 7 nci Maddesi 2 nci fıkrasında geçen genel kurul üyelerinin oluşumuna atıfla; (f) bendinde yer alan "Genel kurul tarihinden önce tamamlanmış son iki sezon üst üste Federasyon faaliyetlerine katılmak kaydıyla; dört yıllık lisans eğitimi veren yüksek öğretim kurumları ile Hava Harp Okulu, Deniz Harp Okulu, Kara Harp Okulu, Gülhane Askeri Tıp Akademisi komutanlıkları ve Polis Akademisi Başkanlığından en çok spor dalında katılanlardan en fazla 130 üniversitenin rektörlerince üniversite bünyesinden belirlenecek birer üye." denmektedir. Ancak, Hava Harp Okulu, Deniz Harp Okulu ve Kara Harp Okulu; 31 Temmuz 2016 tarihli ve 669 sayılı Olağanüstü Hal Kapsamında Bazı Tedbirler Alınması ve Milli Savunma Üniversitesi Kurulması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile kurulan Milli Savunma Üniversitesi'ne (MSÜ) bağlanmıştır. Ayrıca, Gülhane Askeri Tıp Akademisi komutanlıkları, 31 Temmuz 2016 tarih ve 29787 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 669 No'lu Kanun Hükmünde Kararname ile Sağlık Bilimleri Üniversitesine devredilmiştir. Anılan komutanlık devredilen üniversite bünyesinde ve farklı bir isimle hizmetlerini yürütmektedir.

 

Bu nedenle; Federasyonumuz Ana Statüsü, 7 nci maddesi ikinci fıkrasının (c) bendinin iptali ile (f) bendinde yer alan "Hava Harp Okulu", "Deniz Harp Okulu", "Kara Harp Okulu" ve "Gülhane Askeri Tıp Akademisi Komutanlıkları" ibarelerinin metinden çıkartılmasını, Ana Statü değişikliğinin Resmi Gazete'de yayımlanması için Spor Hizmetleri Genel Müdürlüğüne gönderilmesini ve olası hataları giderme hususunda Yönetim Kuruluna redaksiyon yetkisi verilmesi, Genel Kurulun oyuna sunuldu ve oy birliği (veya oy çokluğu) ile kabul edildi.

 

- Gündemin onbeşinci maddesine geçildi. Başkan adayı Prof.Dr. Mehmet GÜNAY’ın konuşması için kendisine 20 dakika konuşma süresi verildi. Seçim hazırlıkları için 15 dk. ara verildi.

- Gündemin onaltıncı maddesi gereğince seçimlere geçildi. Federasyon Başkanı ile Yönetim, Denetim ve Disiplin kurulları için asil ve yedek üye listeleri için tek aday listesi teslim alındı. Seçimlerde oy verme işleminin saat 13:30’da tamamlanması ile ilgili Divan Başkanlığına bir önerge verildi.  Lehte ve aleyhte görüşler soruldu ve önerge oy birliği ile kabul edildi (Ek-7). Sandık kurulları oluşturuldu. Oylamada gizli oy kullanma ve açık tasnif yapılacağı duyuruldu. Federasyon Başkanı ile Yönetim, Denetim ve Disiplin kurulları için asil ve yedek üye adaylarının seçimine geçildi. Oylama süreci tamamlandıktan sonra Divan Başkanlığı huzurunda sandıklar açılarak kullanılan oyların açık tasnifi yapıldı. Oy sayımı neticesinde seçim sonucu aşağıdaki şeklinde olduğu tespit edildi.

 

 

1 Nolu Sandık

2 Nolu Sandık

3 Nolu Sandık

4 Nolu Sandık

Toplam

Kullanılacak oy sayısı

49

50

50

46

195

Kullanılan oy sayısı

33

43

42

35

153

Geçerli oy sayısı

31

40

34

30

135

Geçersiz oy sayısı

2

3

8

5

18

Kullanılmayan oy sayısı

16

7

8

11

42

 

 

ADAYIN ALDIĞI OYLARIN MİKTARI

 

               

 

ADI VE SOYADI

 

ALDIĞI OY MİKTARI

               

 

Prof.Dr. Mehmet GÜNAY

 

135 

               

 

 

 

 

 

FEDERASYON BAŞKANI Prof.Dr. Mehmet GÜNAY

 

YÖNETİM KURULU LİSTESİ

ASIL ÜYELER

 

YEDEK ÜYELER

1

 PROF.DR. ADEM KORKMAZ

 

1

 HASAN IŞIKTAŞ

2

 PROF.DR. ARİF ÖZAYDIN

 

2

 DR. ZEYNEP NALCIOĞLU

3

 PROF.DR. FİKRET SOYER

 

3

 FATİH AYDIN

4

 DOÇ.DR. SERDAR ELER

 

4

 AHMET KARAÇOR

5

 PROF.DR. HÜRMÜZ KOÇ

 

5

 PROF.DR. SERKAN İBİŞ

6

 MUSTAFA DOĞRU

 

6

 PROF.DR. BURÇİN ÖLÇÜCÜ

7

 PROF.DR. MEHMET GÜÇLÜ

 

7

 PROF.DR. ERDİNÇ ŞIKTAR

8

 DOÇ.DR. TUBA BOZDOĞAN

 

8

 PROF.DR. AKIN ÇELİK

9

 PROF.DR. MEHMET ÇAĞRI ÇETİN

 

9

 PROF.DR. BİLAL DEMİRHAN

10

 TANER KARABULUT

 

10

 DOÇ.DR. İZZET UÇAN

11

 PROF.DR. SELAHATTİN AKPINAR

 

11

 DR. AYÇA GENÇ

12

 İBRAHİM ERDOĞDU

 

12

 DOÇ.DR. SERKAN HACICAFEROĞLU

13

  HULUSİ YİĞİT

 

13

 DOÇ.DR. ELİF AKKUŞ

14

 PROF.DR. MURAT KALDIRIMCI

 

14

 ALİCAN SOYLU

         

DİSİPLİN KURULU LİSTESİ

ASIL ÜYELER

 

YEDEK ÜYELER

1

 AV. AHMET GÜRKAN ENGİN

 

1

 AV. HASAN KUMKALE

2

 AV. ENES BATUHAN ODABAŞI

 

2

 AV. CEMİL CACA

3

 ŞAHİN OĞUZ

 

3

 AV. SANCAR KOÇOĞLU

4

 AV. EBU BEKİR KORKMAZ

 

4

 KADİR KESKİN

5

 AV. ALPARSLAN ÇUHACI

 

5

 KEMAL ÖZÖZLÜ

         

DENETİM KURULU LİSTESİ

ASIL ÜYELER

 

YEDEK ÜYELER

1

 MEHMET ÇAĞLAR

 

1

 DOÇ.DR. SERKAN KURTİPEK

2

 BATTAL YILMAZ

 

2

 TİMUÇİN DOĞAN

 

 

Prof.Dr. Mehmet GÜNAY’a ait Yönetim, Denetim, Disiplin Kurulları Asıl ve Yedek Listesi olup, liste olarak oylama yapılmış ve 135 geçerli oy ile yukarıdaki Prof.Dr. Mehmet GÜNAY Başkanlığındaki listede yer alan isimler Yönetim, Denetim, Disiplin Kurulu asil ve yedek üyeliklerine seçilmişlerdir. Seçim sandık görevlileri gözetimleri altında yapılmış, sandık oy verme tespit tutanaklarında da belirlenmiş olup tarafımızca da tespit edilmiştir.

 

 

 

Gündemin onyedinci maddesine geçildi. Dilek ve temennilerde söz alan Prof.Dr. Mehmet GÜNAY Genel Kurula teşekkür konuşması yaptı. Divan Başkanı Prof.Dr. Fikret SOYER gündem maddelerinin görüşülmesinin tamamlandığını belirterek toplantıyı saat 14:15 de kapattı.

 

 

 

 

 

 

 

 

Prof.Dr. Fikret SOYER

Divan Başkanı

 

 

 

 

 

 

Prof.Dr. Mehmet GÜÇLÜ                Prof.Dr. Bilgehan BAYDİL     Prof.Dr. İsmail GÖKHAN 

Divan Başkan Yrd.                            Yazman Üye                          Yazman Üye